RDF คืออะไร

  เชื้อเพลิงขยะ หรือ Refuse Derived Fuel หมายถึง ขยะมูลฝอย ที่ผ่านกระบวนการจัดการต่างๆ เช่น การคัดแยกวัสดุที่เผาไหม้ได้ออกมาแล้วนำไปผ่านกระบวนการสับขยะออกเป็นชิ้นเล็กๆ เพื่อผลิตให้เป็นเชื้อเพลิงแข็งที่มีคุณสมบัติในด้านค่าความร้อน (Heating Value) ความชื้น ขนาด และความหนาแน่นที่เหมาะสมในการใช้เป็นเชื้อเพลิง

ประเภทเชื้อเพลิงขยะ RDF

ชนิดกระบวนการจัดการ
RDF 1 MSWคัดแยกส่วนที่เผาไหม้ได้ออกด้วยมือ รวมทั้งขยะที่มีขนาดใหญ่
RDF 2 Coarse RDFมีการบดหรือตัดขยะมูลฝอยด้วยเครื่องจักรอย่างหยาบๆ
RDF 3 Fluff RDFคัดแยกส่วนที่เผาไหม้ไม่ได้ออก เช่น โลหะ แก้วและ อื่นๆ มี การบดหรือตัดจนทำให้ร้อยละ 95 ของขยะมูลฝอย
ที่คัดแยกแล้ว
RDF 4 Dust RDFนำขยะมูลฝอยส่วนที่เผาไหม้ได้มาทำให้อยู่ในรูปของผงฝุ่น
RDF 5 Densified RDFนำขยะมูลฝอยส่วนที่เผาไหม้ได้มาผ่านกระบวนการอัดแท่งโดยให้มีความหนาแน่นมากกว่า 600 kg/m3
RDF 6 RDF Slurryนำขยะมูลฝอยส่วนที่เผาไหม้ได้มาผ่านกระบวนการ ให้อยู่ในรูปของเชื้อเพลิงเหลว และ Slurry
RDF 7 RDF Syngasนำขยะมูลฝอยส่วนที่เผาไหม้ได้มาผ่านกระบวนการ Gasification เพื่อผลิต Syngas ที่ใช้เป็นแก๊สเชื้อเพลิงได้