บริการของเรา

ดำเนินการรับกำจัดขยะทั่วไป และขยะอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นอันตรายให้กับกลุ่มลูกค้า โดยจะนำขยะที่ได้รับมาทำการคัดแยกและผลิตเป็นเชื้อเพลิงขยะ RDF รวมทั้งผลิตและจัดจำหน่ายเชื้อเพลิงขยะ RDF ที่ดำเนินการจัดหาเชื้อเพลิงจากบ่อฝังกลบขยะ โดยมีกลุ่มลูกค้าหลักคือ กลุ่มโรงงานปูนซีเมนต์และโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ

ประเภทเชื้อเพลิงขยะ RDF ที่ผลิต

เชื้อเพลิงขยะ RDF ขนาด 50 – 80 เซนติเมตร

ค่าความร้อน 2,800 – 3,500 gcal

เชื้อเพลิงขยะ RDF ขนาด 10 เซนติเมตร

ค่าความร้อน 3,700 – 4,500 gcal

เชื้อเพลิงขยะ RDF ขนาด 5 เซนติเมตร

ค่าความร้อน 4,000 – 5,000 gcal