VISION

ผู้นำด้านการจัดการขยะ

เพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

MISSION

ส่งมอบการจัดการขยะด้วยความเชี่ยวชาญ

เพื่อให้เกิดความยั่งยืนควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม